Studentská grantová soutěž (SGS) UJEP

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 10/2015 a  Příkazu děkana PřF UJEP  č. 5/2012

 

výběrové řízení v rámci studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu se zahájením řešení v roce 2017.

 

Základní podmínky soutěže:

 

  1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského programu akreditovaného na PřF UJEP nebo akademický pracovník PřF UJEP.  (Čl. 2, bod 2 a směrnice 3/2011).
  2. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.
  3. Osobní náklady spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 60%.
  4. Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou studentům vypláceny formou kompenzačních stipendií a musí být zahrnuty do osobních nákladů.

 

Celouniverzitní pravidla UJEP dávají pouze rámcové pokyny, proto v zájmu větší objektivity a transparentnosti hodnocení upřesňujeme zadávací dokumentaci. Při podávání přihlášek a vypracování zpráv věnujte pozornost doporučení fakultní komise SGS .

 

Podání nové přihlášky

Termín:  4. 1. 2017

 

Přihláška se předkládá tajemníkovi Grantové komise  M. Bobkové (michaela.bobkova@ujep.cz) na předepsaném formuláři (Použijte zpřesněný formulář PřF, který vychází z formuláře celouniverzitního, ale umožňuje kvalitnější a komplexnější hodnocení. Ke stažení na adrese http://sci.ujep.cz/formulare-sgs-ujep.html )

 

Přihlášku tvoří: 1  písemný originál, 1 písemná kopie a jedna elektronická verze ve formátu *.doc/*.docx zaslaná emailem na adresu tajemníka Grantové komise (dokument  označte „17SGS_PRF_příjmení navrhovatele“)

 

Komise přijímá i projekty didaktického charakteru s výstupy do RIV.

 

Povinné přílohy formuláře přihlášky:

-      samostatně 1x pouze v tištěné podobě připojte k originálu „Stanovisko vedoucího katedry k řešenému tématu“.

-      Příloha č. 1.:  Popis projektu v předepsané struktuře (tj. cíle projektu, shrnutí současného stavu a způsob řešení). Uveďte i spolupráce s domácími či zahraničními institucemi.

-      Příloha č. 2.:  Zdůvodnění nákladů projektu po jednotlivých položkách.

  • Finanční limity
  • odměna studentovi za řešení projektu v NMgr. studiu 2.000,- /měsíc; doktorand 3.000,- /měsíc
  • výdaje související s účastí studenta na konferenci zdůvodněte jako „kompenzační stipendium“
  • maximální  výše  odměny  akademickému  pracovníkovi  (bez odvodů) činí 10.000,- Kč za            1 studenta (při dodržení podmínky: osobní náklady studentů > 60 % z osobních nákladů          
  • režie pracoviště činí 20 % ze součtu osobních a provozních nákladů projektu

 

Doporučení komise pro podání nových projektů:

-      Věnujte pozornost přiměřenosti nákladů projektu, ta je jedním z hodnotících kriterií. Náklady na překlady a jazykové úpravy nebudou, stejně jako v GAČR, považovány za uznatelné náklady.

-      Pro synergii a efektivnost práce, v těch případech, kde je to možné, bude vítáno vytváření větších týmů, které mohou jít napříč fakultou.

-      Podstatné hodnotící kritérium jsou předchozí výstupy týmů, jakožto garance úspěšného řešení a kvalitních výstupů a dále výstupy předchozích SGS projektů. V těchto výstupech označte i spoluautory (studenty, pokud je to výsledek SGS).

 

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan


Formuláře SGS UJEP

 

Řešené projekty

Zpráva o řešení projektu

Studentská grantová soutěž Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkana PřF UJEP č. 5/2012 ke Studentské grantové soutěži UJEP podle směrnice rektora č. 3/2011

Zápisy z komise SGS PřF UJEP


UJEP » PřF » » SGS UJEP
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Volby do Akademických senátů UJEP a PřF UJEP 2017

Doučování zadarmo? Ano, od spolužáka z fakulty!

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké