Projekty financované z fondů EU

levá dekorace článkupravá dekorace článku

Dotační titul: OP VVV, PO3
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Řešitel: Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.
Součást: PF a PřF
Doba realizace: 10/2017 – 09/2020
Rozpočet projektu: 109.793.169 Kč
Dotace pro UJEP: 9.362.972,20 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %

Anotace projektu
Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky
zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření
ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů
vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata
související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

EU-MŠMT-logo.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku
Název:
Nanovlákna pro povrchové krytí ran na bázi zesítěného chitosanu
Registrační číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0001878
Řešitel:
Dr. J. Malý

levá dekorace článkupravá dekorace článku

Název projektu:
Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média

Řešitel:
prof. RNDr. Pavla Čapková, DRSc.

Dotační titul: OP PIK program Aplikace
CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680
Součást: Přírodovědecká fakulta
Doba realizace: 1. 10. 2015 – 30. 6. 2018
Rozpočet projektu: 10.499.000,00 Kč, z toho pro UJEP 3.804.000,00 Kč

Spoluúčast UJEP: 1.141.200,00 Kč
Dotace pro UJEP: 2.662.800,00 Kč


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665

Doba realizace projektu

01/2017 - 12/2019

Anotace projektu

Cílem projektu je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik. Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Partneři projektu

Webové stránky projektu

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

dotyk_pru_poz.pngDotyková zařízení ve výuce

CZ.1.07/1.3.00/51.0017Doba realizace projektu: 9/2014 – 7/2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

 

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.3

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo výzvy: 51

Přidělená dotace: 
Celkové způsobilé výdaje: 43 376 573,02 Kč
-    prostředky z ESF: 36 870 087,06 Kč
-    prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu: 6 506 485,96 Kč

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji.

Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit:

  • První aktivita je zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí je vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a možnost zřízení pozice Metodika ICT na škole).
  • Druhá aktivita je zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí a využití ICT v oborových didaktikách.
  • Třetí aktivita je zaměřena na vytvoření nové softwarové platformy pro didaktické účely.
  • Čtvrtá aktivita je věnována evaluaci dopadu projektu.

Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků. Projekt je realizován Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědeckou fakultou v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou a 44 základními a středními školami jako partnery projektu s finančním příspěvkem. V rámci projektu budou školám pořízeny moderní dotykové technologie k využití ve výuce (inovativnost projektu).

Více informací na webových stránkách projektu: http://dotyk.ujep.cz

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg


levá dekorace článkupravá dekorace článku

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně

registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0062

O projektu


Podstatou projektu je vytvoření dvou pozic pro postdoktorandy, jedné na Přírodovědecké Fakultě (PřF) a druhé na Filozofické Fakultě (FF). Postdoci se stanou součástí existujících výzkumných týmů na zmíněných fakultách, pod vedením zkušených mentorů se budou věnovat samostatné vědecké práci a přímo i nepřímo se budou podílet na zkvalitňování lidských zdrojů ve výzkumu na UJEP. Podstatnou součástí jejich profesního růstu budou odborné stáže a výměnné pobyty ve špičkových zahraničních i tuzemských vědeckovýzkumných institucích, včetně organizací zaměřujících se na zavádění výsledků VaV do praxe.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Logo_EnviMod-color.jpgPřírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP si vás dovolují v rámci aktivit projektu OPVK ENVIMOD pozvat na dvojici přednášek předního světového odborníka na termodynamiku vodných roztoků a otce moderní molekulární teorie vody, Prof. Arieha BEN-NAIMA Hebrew University, Jerusalem a na přednášku Dr. Damjana Balabaniče (Pulp and Paper Institute, Ljublana, Slovinsko) na téma "Endocrine disrupting compounds in the environment, determination and removal". Přednášky se konají 19., 20. a 21. června. Detailní informace zde a zde.

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
INPOK_dekan.jpgPřírodovědeckou fakultu UJEP navštíví příští pondělí, tedy 18.6., delegace ze Saské státní odborné akademie. Návštěva je koncipovaná jako jedna z aktivit projektu Inpok, která si klade za cíl především navázat kontakty mezi odborným školským zařízením, univerzitou s aplikovaným výzkumem a praxí. Výsledkem návštěvy bude zhodnocení současného stavu a vytvoření platformy pro budou spolupráci a kooperaci mezi výzkumem a aplikační sférou.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

INPOK www logo CMYK.jpgVážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás informovali o průběhu projektu INPOK (Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí), který byl spuštěn přibližně před půl rokem. Je pro nás potěšením, že Vám můžeme prostřednictvím zcela prvního Newsletteru sdělit ty nejdůležitější aktivity a kroky, které byly úspěšně zrealizovány.


Celý text ...

 

Evropský sociální fond (ESF) - více informací:: Evropské sociální fondy

Přehled projektů řešených na Přírodovědecké fakultě UJEP

InWest-Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého pohraničí

Řešitel: Lauterbach Petr, Ing.

Projekt Technické univerzity v Chemnitz (Saské Kamenici) a Přírodovědecké fakulty UJEP podporující sdílení a přenos informací v pohraničním regionu prostřednictvím workshopů, podpory a presentace studentských projektů (včetně kontaktů s komerční sférou). V rámci PřF UJEP se na projektu podílí katedra informatiky a katedra geografie.

Více viz http://sci.ujep.cz/clanky/inwestujte-do-sebe.html

 

Přeshraniční analýza příčin úbytku a ohrožení jiných akutně ohrožených druhů bezlesého prostředí v česko-saském pohraničí a odvození vhodných opatření k jejich zachování

Řešitel: Kubát Karel, doc.

Cílem česko-německého projektu je propojení výzkumných a ochranářských aktivit týkajících se 22 vybraných rostlinných druhů bezlesého prostředí. Projektové území zahrnuje Krušné hory a příhraniční oblasti, v ČR Ústecký a Karlovarský kraj. Výstupem projektu bude dvojjazyčná publikace, shrnující poznatky o historickém a současném rozšíření vybraných druhů, jejich biologii a návrhy opatření k podpoře jejich populací v přírodě. V botanické zahradě TU Dresden a PřF UJEP Ústí n. L. jsou založeny záchranné kultury některých ze sledovaných druhů.

 

INPOK - Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí

Řešitel: Jeřábek Milan, doc.

Partner: Technická univerzita v Drážďanech

Cílem projektu je zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti v česko-saském pohraničí díky propojení v oblasti aplikované vědy, výzkumu a vývoje. Jedná se o transfer vědomostí a poznatků mezi vědecko-výzkumnými institucemi, podniky s výzkumnými aktivitami, logistickými centry, klastry apod. Snahou je vytvořit přeshraniční síť mezi vědeckovýzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. V rámci projektu se budou realizovat vlastní empirická šetření, řada setkání zástupců jak z oblasti podnikání, tak vědy a výzkumu. Vvýsledky budou prezentovány ve dvojjazyčné výzkumně aplikační studii.

 

Česko-saská vysokoškolská iniciativa

Řešitel: Jeřábek Milan, doc.

Projekt "Česko-saská vysokoškolská iniciativa" (ČSVI) přispívá v rámci terciálního vzdělávání v česko-saském pohraničí k rozvoji přezhraniční spolupráce mezi univerzitami.

Na spolufinancování se podílí program Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj, Svobodný stát Sasko, Česká republika a zapojené univerzity.

Doba trvání projektu je 01.07.2009 - 31.05.2012.

Více viz http://www.sthi.eu/o-projektu

 

Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce

Řešitel: Balej Martin RNDr.

Projekt je zaměřen na zvýšení míry uplatnění absolventů geograficky orientovaných studijních oborů na trhu práce prostřednictvím inovace studií zaměřených na územní plánování a regionální rozvoj o problematiku 3D modelování a virtuální realitu. Podkladem pro inovace je (a) analýza požadavků firem a institucí z praxe, které zaměstnávají absolventy geografických studijních oborů, a (b) analýza znalostí absolventů geografických studijních oborů. V rámci projektu dojde k modernizaci studijního zázemí, vyškolení lektorů, vzniknou studijní podklady a dojde k prvotní realizaci 4 inovovaných studijních kurzů v prostorách nově vytvořeného pracoviště žadatele -Centrum pro 3D modelování krajiny a virtuální realitu-. Do inovace studií se zapojí odborníci z praxe, proběhnou stáže studentů u potenciálních zaměstnavatelů. Výstava s výstupy projektu bude prezentovat projekt na veřejnosti. Vznikne metodický materiál o implementaci 3D modelování do geografických studií.

Více viz http://geography.ujep.cz/geo_s/esf.html

 

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí            FŽP+PŘF

Řešitel: Janoš  Pavel, doc. Ing. ,  CSc.

Přírodovědné a technické disciplíny a ochrana živ. prostředí jsou součástí učebních plánů na několika fakultách UJEP. Cílem předkládaného projektu je zefektivnění spolupráce mezi fakultami a jednotlivými katedrami při výuce předmětů s podobným obsahem (předmětů společného základu), určitá modularizace a harmonizace výuky, umožňující studentům větší volnost při sestavováni studijních plánů při zachování dostatečné kompatibility a komparability, která umožní lepší prostupnost různých forem studia. Cílem je též modernizace výuky, výukových metod a studijních opor. K zatraktivnění technických disciplín přispěje zvýšení podílu praktických forem výuky, větší možnost stáží na špičkových odborných pracovištích, podpora samostatné odborné práce a možnost kontaktu se zahraničními vyučujícími i studenty. Do výuky budou ve větší míře zapojeni odborníci z praxe a spolupracující podniky. Díky tomu bude rozšířena nabídka odborných stáží a praxí a možnost zpracování diplomových a dizertačních prací.

 

Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF

Řešitel: Jelínek Jindřich, Mgr.

Projekt reaguje na potřebu inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace a modernizace didaktických metod. Východiskem je zjištěná velká rozdílnost IT kompetencí studentů 1. ročníku Přírodovědecké fakulty. Projekt spočívá v přípravě a realizaci studijního předmětu, který doplní a zlepší IT kompetence studentů prvních ročníků s cílem dosáhnout u nich sjednocené úrovně IT kompetencí poskytující tak základ pro další úspěšné studium i možnost uplatnění těchto kompetencí na trhu práce. V přípravné části projektu bude pozornost věnována i dalšímu rozšíření kompetencí pedagogického sboru žadatele, který projde vzděláváním. Připravený kurz bude mít v sobě zakomponovány i e-learningové prvky výuky. Připravený studijní kurz bude po skončení projektu i nadále součástí studijních plánů.

 

PARNET - partnerská síť

Řešitelka: Pohajdová  Blanka, Mgr.

Projekt reaguje na zjištěnou potřebu rozvíjet spolupráci mezi institucí žadatele, konkrétně její Přírodovědeckou fakultou (PřF) a výzkumnými organizacemi, podnikatelským a veřejným sektorem, včetně spolupráce zahraniční. Projekt tak navazuje na jiné projekty. V rámci projektu bude vybudována kancelář projektové podpory a dojde k vyškolení jejich pracovníků v ČR i v zahraničí. Budou realizovány akce (semináře, kulaté stoly apod.) s cílem vytvoření sítě participujících institucí zahrnující pochopitelně i žadatele. Jádrem projektu je pak realizace stáží a praxí studentů a mladých vědeckých pracovníků Přírodovědecké fakulty žadatele v participujících institucích.

Více viz http://parnet.ujep.cz

 

Podpora tvorby národní sítě kartografie - NeoCartoLink

Řešitelka: Ceeová Jana Mgr.

 

Revitalizace pozemku Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišť Českého středohoří - II. etapa

Řešitel: Lauterbach Petr, Ing.

Projekt "Revitalizace pozemků Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech modelových stanovišť Českého středohoří - II. etapa" navazuje na 1. etapu úprav uvedeného areálu, která byla dokončena k 31.10.2010 z prostředků OP Životního prostředí. Členění je na expozici Popínavých rostlin na konstrukcích - zaměřená na oblast pěstování vinné révy v oblasti Českého Středohoří, Alpinum a Vřesoviště, Podrostové trvalky a dřeviny, Cibuloviny a jarní efeméry, Užitkové rostliny (koření, léčivé byliny, obilniny, luskoviny, olejniny), a plevele, to vše doplněné o plošné výsadby keřů a dřevitých trvalek, následně i živých plotů s ohledem na přirozený charakter celé kompozice.
Celkově řešená plocha je 2500 m2. V rámci stávající výsadby dojde k ošetření stromů a odstranění stromů, keřů, náletů a výmlatků. Bude dosazeno 19 stromů, založen trávník na 1343 m2. Komunikace budou zatravněné. V rámci úprav terénu budou všechny přesuny zeminy minimalizovány, předpokládaná bilance je cca 80 m3, kdy vše bude zpětně využito. Odpočívadla jsou součástí realizované I. etapy. Postup výsadby: přípravné práce-pokácení stromů a odstranění keřů-terénní úpravy-výsadba dřevin-dokončovací práce-založení trávníkových ploch. V rámci realizace akce bude vyszaeno 3 407 ks dřevin a bude ošetřeno 9 ks dřevin.
Realizace probíhá v letech 2011 a 2012.


 

 


Zahrada KBi
Zahrada KBi
Zahrada KBi
Zahrada KBi
Zahrada KBi
Zahrada KBi
Zahrada KBi
Zahrada KBi
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Promoce - březen 2018

Popularizační přednášky 2017-2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké